Thứ tư, 29/05/2024
LINH ĐẠO VÀ ĐẶC SỦNG
 
LINH ĐẠO DÒNG MẾN THÁNH GIÁ
Là hướng trọn lòng trí và cuộc sống về “Đức Kitô Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất”
 
ĐẶC SỦNG DÒNG MẾN THÁNH GIÁ
Thi hành sứ vụ Tông Đồ Thừa Sai để loan báo Phúc Âm cho các dân tộc và góp phần xây dựng Giáo hội địa phương.
 
Sống Linh đạo và Đặc sủng của Dòng Mến Thánh Giá, người nữ tu MTG thông dự vào linh đạo và đặc sủng của Đấng Sáng Lập:
  • Nữ tu Mến Thánh Giá thông dự vào linh đạo của Đấng Sáng Lập là con đường thiêng liêng của Đức Cha Lambert de La Motte đã sống, và vạch ra cho những người muốn đi theo lí tưởng ấy. Đó chính là sự tổng hợp kinh nghiệm thiêng liêng và tu đức của Đức cha mang đặc tính Kitô trung tâm, nghĩa là hướng cái nhìn và trái tim về Đức Kitô Chịu Đóng Đinh, tập trung vào Mầu Nhiệm Thập Giá cứu độ của Ngài.
  • Bên cạnh đó, người nữ tu MTG cũng được thông dự vào đặc sủng của Đấng Sáng Lập là thi hành Sứ vụ thừa sai, tiếp nối sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu Kitô bằng việc chuyển cầu nơi nguyện đường và cuộc sống, để xin ơn hoán cải cho những tín hữu sống xa lìa Chúa và cho lương dân nhận biết Chúa. Đồng thời, dấn thân phục vụ trong các lãnh vực đức tin, luân lí, giáo dục, xã hội, y tế và thăng tiến giới nữ.
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log