Thứ tư, 08/04/2020
 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI DÒNG ĐƯỢC CHIA Ở HAI CẤP:

A. Cấp Hội Dòng
Hội Dòng được quản trị bởi Ban Điều hành do chị Tổng Phụ trách đứng đầu, cùng với 7 chị Tổng Cố vấn, với sự cộng tác của quý chị Phụ trách Cộng đoàn.
Tổng Tu Nghị là cơ quan đồng đoàn có quyền bính cao nhất để quyết định những vấn đề quan trọng, cũng như có quyền thay đổi, điều chỉnh nội quy, ra định hướng hoạt động chung của cả Hội Dòng. Tổng Tu Nghị được tổ chức theo nhiệm kỳ với quy mô lớn, toàn dòng.
Hội đồng Hội dòng là cơ quan đồng đoàn có quyền quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách, tức thời của Hội dòng. Hội đồng dòng có thể nhóm họp theo định kỳ và bất cứ khi nào cần thiết.
 Từ 1943 – 1961với Mẹ Bề trên tiên khởi Anna Nguyễn Thị Khiêm, tính cho đến nay, Hội dòng đã có  tất cả 8 Tổng Tu Nghị,

I. Tổng Tu nghị thứ I: từ 1962 – 1992
 Mẹ Bề trên Catarina Nguyễn Thị Sâm
 Bà Phụ tá: Anna Đỗ Thị Tám
Giai đoạn này không có ban Tổng cố vấn

II. Tổng Tu nghị lần thứ II: từ 1992 – 1996
Mẹ Bề trên:  Phanxica Trần Thị Mến
Ban Tổng cố vấn gồm có:
 1. Anna Đỗ Thị Tám
 2. Cecilia Nguyễn Thị Anh
 3. Maria Vũ Thị Đào
 4. Anna Nguyễn Thị Soi
 5. Anna Nguyễn Thị Là
 6. Maria Nguyễn Thị Hường
III. Tổng tu nghị lần thứ III: từ 1996 – 2000
Tổng Phụ Trách: Anna Đỗ Thị Tám
Ban Tổng cố vấn gồm có:
 1. Maria Vũ Thị Đào
 2. Cecilia Nguyễn Thị Anh
 3. Anna Nguyễn Thị Soi
 4. Anna Nguyễn Thị Là
 5. Têrêxa Nguyễn Thị Đường
 6. Têrêxa Phạm Thị Phụ
 7. Monica Phùng Thị Thuận 
IV. Tổng tu nghị lần thứ IV: từ 2000 – 2004
Tổng Phụ Trách: Maria Đỗ Thị Hảo
Ban Tổng cố vấn gồm có:
 1. Cecilia Nguyễn Thị Anh
 2. Anna Đỗ Thị Tám
 3. Maria Vũ Thị Đào
 4. Têrêxa Nguyễn Thị Đường
 5. Maria Nguyễn Thị Ưa
 6. Monica Phùng Thị Thuận
 7. Têrêxa Nguyễn Thị Tin
V. Tổng tu nghị lần thứ V: từ 2004 – 2008
Tổng Phụ Trách:Têrêxa Phạm Thị Phụ
Ban Tổng cố vấn gồm có:
 1. Maria Nguyễn Thị Vĩnh
 2. Maria Đỗ Thị Hảo
 3. Têrêxa Nguyễn Thị Đường
 4. Maria Nguyễn Thị Ưa
 5. Monica Phùng Thị Thuận
 6. Anna Nguyễn Thị Kiệm
 7. Maria Phạm Thị Hồng
VI. Tổng tu nghị lần thứ VI: từ 2008 – 2012
 Tổng Phụ Trách:Têrêxa Đỗ Thị Hồng Hải
Ban Tổng cố vấn gồm có:
 1. Maria Nguyễn Thị Vĩnh
 2. Maria Nguyễn Thị Ưa
 3. Monica Phùng Thị Thuận
 4. Têrêxa Phạm Thị Phụ
 5. Maria Nguyễn Thị Mến
 6. Têrêxa Dương Thị Thiết
 7. Têrêxa Kiều Thị Lương
VII. Tổng tu nghị lần thứ VII: từ 2012 – 2016
 Tổng Phụ Trách: Maria Nguyễn Thị Vĩnh
Ban Tổng cố vấn gồm có:
 1. Maria Mai Thị Hà
 2. Maria Nguyễn Thị Mến
 3. Têrêxa Đỗ Thị Hồng Hải
 4. Têrêxa Dương Thị Thiết
 5. Têrêxa Kiều Thị Lương
 6. Maria Nguyễn Thị Thay
 7. Maria Đỗ Thị Thanh Huyền
VIII. Tổng tu nghị lần thứ VIII: từ 2016 – 2020
 Tổng phụ trách: Maria Mai Thị Hà
Ban Tổng cố vấn gồm có: 
 1. Maria Nguyễn Thị Thay
 2. Maria Nguyễn Thị Vĩnh
 3. Maria Nguyễn Thị Mến
 4. Têrêxa Đỗ Thị Hồng Hải
 5. Têrêxa Đào Thị Thanh Mỵ
 6. Têrêxa Kiều Thị Lương
 7. Maria Đỗ Thị Thanh Huyền

B. Cấp cộng đoàn
Do chị Phụ trách Cộng đoàn, với sự cộng tác của Ban Cố vấn và Tu nghị cộng đoàn. Chị phụ trách với Ban cố vấn làm thành Ban Điều hành cộng đoàn; khi nhóm họp thì ban này được gọi là Hội đồng cộng đoàn. Tu nghị cộng đoàn gồm tất cả các chị khấn trọn dưới quyền chủ tọa của chị Phụ trách.

 
Lời ngỏ của Chị Tổng Phụ Trách Maria Mai Thị Hà trong ngày khai trương Website Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa
LIÊN KẾT WEBSITE

 
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log