Thứ hai, 15/04/2024
 CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA HỘI DÒNG ĐƯỢC CHIA Ở HAI CẤP:

A. Cấp Hội Dòng
Hội Dòng được quản trị bởi Ban Điều hành do chị Tổng Phụ trách đứng đầu, cùng với 7 chị Tổng Cố vấn, với sự cộng tác của quý chị Phụ trách Cộng đoàn.
Tổng Tu Nghị là cơ quan đồng đoàn có quyền bính cao nhất để quyết định những vấn đề quan trọng, cũng như có quyền thay đổi, điều chỉnh nội quy, ra định hướng hoạt động chung của cả Hội Dòng. Tổng Tu Nghị được tổ chức theo nhiệm kỳ với quy mô lớn, toàn dòng.
Hội đồng Hội dòng là cơ quan đồng đoàn có quyền quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách, tức thời của Hội dòng. Hội đồng dòng có thể nhóm họp theo định kỳ và bất cứ khi nào cần thiết.
 Từ 1943 – 1961với Mẹ Bề trên tiên khởi Anna Nguyễn Thị Khiêm, tính cho đến nay, Hội dòng đã có  tất cả 9 Tổng Tu Nghị,

I. Tổng Tu Nghị lần thứ I: từ 1962 – 1992
 
Mẹ bề trên: Catharina Nguyễn Thị Sâm
Ban Cố vấn:
 1. Bà Maria Anna Đỗ Thị Tám
 2. Bà Maria Rosa Nguyễn Thị Hoàn
 3. Bà Maria Agatha Nguyễn Thị Là
 4. Bà Maria Nguyễn Thị Hường
 5. Bà Maria Têrêxa Nguyễn Thị Minh

II. Tổng Tu Nghị lần thứ II: từ 1992 – 1996
Mẹ Bề trên:  Phanxica Trần Thị Mến
Ban Tổng cố vấn gồm có:
 1. Bà Anna Đỗ Thị Tám
 2. Bà Cecilia Nguyễn Thị Anh
 3. Bà Maria Vũ Thị Đào
 4. Bà Têrêxa Nguyễn Thị Đường
 5. Bà Maria Anna Đỗ Thị Hảo
 6. Bà Maria Nguyễn Thị Soi
III. Tổng Tu Nghị lần thứ III: từ 1996 – 2000
Tổng Phụ Trách: Anna Đỗ Thị Tám
Ban Tổng cố vấn gồm có:
 1. Bà Cecilia Nguyễn Thị Anh
 2. Bà Maria Vũ Thị Đào
 3. Bà Têrêxa Nguyễn Thị Đường
 4. Bà Anna Đỗ Thị Hảo
 5. Bà Monica Phùng Thị Thuận
 6. Têrêxa Phạm Thị Phụ
IV. Tổng Tu Nghị lần thứ IV: từ 2000 – 2004
Tổng Phụ Trách: Maria Đỗ Thị Hảo
Ban Tổng cố vấn gồm có:
 1. Bà Cecilia Nguyễn Thị Anh
 2. Bà Anna Đỗ Thị Tám
 3. Bà Maria Vũ Thị Đào
 4. Bà Têrêxa Nguyễn Thị Đường
 5. Bà Têrêxa Nguyễn Thị Tin
 6. Bà Monica Phùng Thị Thuận
V. Tổng Tu Nghị lần thứ V: từ 2004 – 2008
Tổng Phụ Trách:Têrêxa Phạm Thị Phụ
Ban Tổng cố vấn gồm có:
 1. Chị Maria Nguyễn Thị Vĩnh
 2. Dì Têrêxa Nguyễn Thị Đường
 3. Dì Maria Đỗ Thị Hảo
 4. Dì Monica Phùng Thị Thuận
 5. Chị Anna Nguyễn Thị Kiệm
 6. Chị Maria Nguyễn Thị Ưa
 7. Chị Maria Phạm Thị Hồng
VI. Tổng Tu Nghị lần thứ VI: từ 2008 – 2012
 Tổng Phụ Trách:Têrêxa Đỗ Thị Hồng Hải
Ban Tổng cố vấn gồm có:
 1. Chị Maria Nguyễn Thị Vĩnh
 2. Dì Têrêxa Phạm Thị Phụ
 3. Chị Maria Nguyễn Thị Mến
 4. Chị Têrêxa Dương Thị Thiết
 5. Chị Têrêxa Kiều Thị Lương
 6. Dì Monica Phùng Thị Thuận
 7. Chị Maria Nguyễn Thị Ưa
VII. Tổng Tu Nghị lần thứ VII: từ 2012 – 2016
 Tổng Phụ Trách: Maria Nguyễn Thị Vĩnh
Ban Tổng cố vấn gồm có:
 1. Chị Maria Mai Thị Hà
 2. Têrêxa Đỗ Thị Hải
 3. Chị Maria Nguyễn Thị Mến
 4. Chị Têrêxa Kiều Thị Lương
 5. Chị Maria Nguyễn Thị Thay
 6. Chị Têrêxa Dương Thị Thiết
 7. Chị Maria Đỗ Thị Thanh Huyền
VIII. Tổng Tu Nghị lần thứ VIII: từ 2016 – 2020
 Tổng phụ trách: Maria Mai Thị Hà
Ban Tổng cố vấn gồm có: 
 1. Chị Maria Nguyễn Thị Thay
 2. Chị Maria Nguyễn Thị Vĩnh
 3. Chị Maria Nguyễn Thị Mến
 4. Chị Têrêxa Đỗ Thị Hồng Hải
 5. Chị Têrêxa Đào Thị Thanh Mỵ
 6. Chị Têrêxa Kiều Thị Lương
 7. Chị Maria Đỗ Thị Thanh Huyền

IX: Tổng Tu Nghị lần thứ IX: từ 2020 - 2024
Tổng phụ trách: Maria Mai Thị Hà
Ban Tổng cố vấn gồm có: 

        1. Chị Maria Nguyễn Thị Thay
        2. Chị Têrêxa Đào Thị Thanh Mỵ
        3. Chị Maria Đỗ Thị Thanh Huyền
        4. Chị Maria Chu Thị Huệ
        5. Chị Maria Nguyễn Thị Minh Thúy
        6. Chị Maria Nguyễn Thị Thúy Ngần
        7. Chị Maria Nguyễn Thị Nhung

 

B. Cấp cộng đoàn
Do chị Phụ trách Cộng đoàn, với sự cộng tác của Ban Cố vấn và Tu nghị cộng đoàn. Chị phụ trách với Ban cố vấn làm thành Ban Điều hành cộng đoàn; khi nhóm họp thì ban này được gọi là Hội đồng cộng đoàn. Tu nghị cộng đoàn gồm tất cả các chị khấn trọn dưới quyền chủ tọa của chị Phụ trách.

 
Hội Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hoá Chúc Mừng Năm Mới
FANPAGE FACEBOOK VÀ YOUTUBE
Thiết kế web - Thiet ke website: OnIP™ - www.onip.vn - mCMS.
Origin site: www.mtghunghoa.org!
log